Bizden Haberler

Birbirinin tıpa tıp aynısı hatta aynı apartmanda olan iki evin emlak vergisi değerini hesaplıyoruz...

Bizden Haberler

2010'da Alınan Evin Vergi Değeri 2009'da Alınandan Düşük Olur Mu?

Birbirinin tıpa tıp aynısı hatta aynı apartmanda olan iki evin emlak vergisi değerini hesaplıyoruz.

2009'da alınan evin emlak vergisi asgari değeri 2010'da alınan evin değerinden daha yüksek çıkıyor!

Böyle olunca, birbirinin tıpa tıp aynısı olan iki evden, 2009'da alınanın emlak vergisi daha yüksek çıkıyor. Oysa aynı binada hatta aynı sokak ya da caddedeki aynı büyüklükteki iki dairenin, kaçıncı katta olursa olsun (bodrum kattaki dahil) emlak vergisi değerinin aynı çıkması gerekiyor.

Evin Değerinin Hesabı

Bilmeyenler için kısaca açıklayalım.

Evlerin emlak vergisine esas olan değeri aşağıdaki gibi hesaplanıyor;

1- Evin brüt alanı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli çarpılarak bir değer bulunuyor. Bu değere (varsa) yüzde 8 kalorifer farkı, yüzde 6 da asansör farkı ekleniyor.

2 - Toplam değerden "amortisman" düşülüyor. Böylece bina değeri bulunuyor.

3 - Evin arsa payının değeri (önceden belirlenen arsa metrekare değeri ile evin arsa payı olan metrekarenin çarpılması suretiyle) hesaplanıyor.

4- Bina değeri (2) ile arsa payı değerinin (3) toplamı, o evin emlak vergisine esas alınan asgari değerini veriyor.

İzleyen yılda da bu değer, Bakanlar Kurulu aksine bir düzenleme yapmadığı sürece, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor.

Olay genel hatlarıyla bu..

Farkın Nedeni

Şimdi gelelim 2010'da alınan evin 2011 yılı emlak vergisi değerinin, 2009'da alınan evin 2011 yılı emlak vergisi değerinden düşük olmasına;

- 2009'da alınan evin 2010 yılında emlak vergisi değeri hesaplandı. Bu değer üzerinden de vergisi alındı. 2011 emlak vergisi değeri ve vergisi de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırıldı.

- 2010'da alınan evin ise 2011 yılı emlak vergisi asgari değeri yeniden hesaplanıyor. İşte bu hesaplamada, ilginç bir durum ortaya çıktı. Asgari değerin hesaplanmasına esas alınan "bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri" Maliye Bakanı'nın 3 Aralık 2010 tarihinde yaptığı "2011'de emlak vergisi artmayacak" açıklamasının da etkisiyle, 2010 yılı değerinin aynısı olarak 29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi.

Böyle olunca 2010 yılında alınan evin emlak vergisi değeri 2011 yılı için 2010 değerlerine göre belirlendi.

Sonuç olarak 2009'da alınan evin 2011 yılı emlak vergisi, 2010'da alınan aynı apartmanda ve aynı büyüklükteki evin 2011 yılı emlak vergisi değerinden ve vergisinden yüksek çıktı.

Çözüm Yolu Ne?

Çok basit..

Maliye Bakanı 3 Aralık 2010'da "2011 yılı emlak vergisinde artış olmayacağını" açıkladı ama bunun için açıklama doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanması gerekiyordu. 2011 yılı emlak vergisi ödemeleri Mart 2011'de başladı ama kararname nedense bugüne kadar yayımlanmadı..

Birbirinin tıpatıp aynısı olan iki eve farklı değer ve farklı vergi çelişkisinin de giderilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulu kararının bir an önce yayımlanması gerekiyor.
Aksi halde açıklanması zor bir tablo ve vergilendirme ortaya çıkacak.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr / Şükrü Kızılot

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat