Bizden Haberler

Yeni ve eski binalar için ısı kayıplarının azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik hazırlanan...

Bizden Haberler

Binalar Artık Tasarruflu Olacak

Yeni ve eski binalar için ısı kayıplarının azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik hazırlanan "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, gelen önerileri değerlendirerek, Başbakanlığa ilettiği "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ve eski binalar için ısı kayıplarının azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik hazırlanan yönetmelik, 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girecek.

Böylelikle yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı, yeni TS825 standardına göre tesis edilecek. Yönetmeliğe göre ayrıca, mevcut binalarda yapılan tadilatlarda yenilenen kısmın da yeni TS825 standardına göre yapılması gerekiyor. Yeni standart ile birlikte, pencere değişiminden, binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarına kadar tüm tadilatların standarda uygun olması gerekli.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Standart ve yönetmeliklerin oluşturulması için göstermiş olduğumuz çabaların çok daha fazlasını yapılan yeniliklerin ilgililere aktarılması ve enerji verimli yapıların tasarımının bilgisayar teknolojisinden faydalanarak kolaylaştırılması için göstereceğiz. Bu amaçla oluşturduğumuz eğitim programları ile bilgileri tüm kesimlere aktaracağız. Proje hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni standart çerçevesinde oluşturduğumuz TS825 Hesap Programı’na kurumsal web sitemizden dileyen herkes ulaşabilir."

Kaynak: http://www.milliyetemlak.com

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat