Bizden Haberler

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos Marmara depreminin onuncu yılında zorunlu deprem...

Bizden Haberler

DASK Yaptıran Konut Sayısı 3.4 Milyon

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos Marmara depreminin onuncu yılında zorunlu deprem sigortası bilincini artırmak için yeni bir kampanya başlatırken, zorunlu deprem sigortası olan konut sayısının 3 milyon 400 bine çıktığını açıkladı.

DASK'ın "Depremi hatırlamak yetmez, harekete geçmek lazım" sloganlı yeni bilinçlendirme kampanyasına, Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Mete Işıkara, Mustafa Koç, Nasuh Mahruki, Elif Şafak, Bülent Uygun, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ahmet Zorlu gibi isimler de destek verecek. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, 1999 yılında meydana gelen Marmara depremi öncesinde sadece 500 bin evin konut sigortası varken, bugün zorunlu deprem sigortası ile güvence altına alınan konutların sayısının 3 milyon 400 bine ulaştığını söyledi.

Amaç Yükü Hafifletmek

Çanakçı, sigortada amacın depremin ortaya çıkardığı maddi yükü hafifletmek ve depremden zarar görenlere yardım etmek olduğunu belirterek, "DASK dünyanın en büyük sigorta havuzlarından biri ve Türkiye'nin geliştirdiği bu model birçok ülkeye örnek teşkil ediyor. Yüzde 98'i farklı oranlarda deprem riski taşıyan topraklarda yaşıyoruz. 2010 yılı sonunda 5 milyon konutu sigortalı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

DASK İdarecisi Eureko Sigorta'nın Genel Müdürü Okan Utkueri de, zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek ilin yüzde 56 ile Ankara olduğunu, İstanbul'un ise yüzde 34'lük orana sahip bulunduğunu belirtti. Utkueri, şöyle konuştu: "Türkiye'de 13 milyon konut var. Her 4 konuttan biri DASK güvencesinde. Kısa vadedeki hedefimiz, 2010 sonunda 5 milyon konutu sigortalı yapmak. DASK, 2000 yılından bu yana 252 depremde 10 bin 489 konuta 20 milyon liraya yakın hasar ödemesi yaptı."

Kaynak: www.hurriyet.com.tr / 19.08.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat