Bizden Haberler

Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) sahip konut sayısı, Türkiye genelinde yüzde 13 artarken, Ege Bölgesi'nde...

Bizden Haberler

DASK’lı Bina Sayısı Arttı

Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) sahip konut sayısı, Türkiye genelinde yüzde 13 artarken, Ege Bölgesi'nde yüzde 18.67 oranında arttı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), hayata geçirdiği projelerle Türkiye'de sigortalılık bilincinin gelişmesi yönündeki çalışmalarına devam ediyor. DASK, 2009'un ilk çeyreğinde poliçe sayısını 3 milyona 44 bin adete çıkardı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, İdris Serdar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve büyük yaralar açan Marmara depreminin ardından depremden kaynaklanan maddi zararların karşılanması için oluşturulan sistemde, ZDS'li konut sayısının 3 milyon 3 bin adede ulaştığını söyledi. Serdar, "Diğer taraftan DASK kurulduğu tarihten itibaren toplam 10 bin 434 konuta 19.7 milyon TL hasar ödemesinde bulundu" dedi.

İzmir'de 25.292 Poliçe

2009 Ocak-Nisan 2009 döneminde, ZDS'li konut sayısıiller bazında geçen yıl aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Türkiye genelinde yüzde 13 oranında artış elde ederken Ege Bölgesi'nin yüzde 18.67 oranında artış kaydettiğine dikkat çeken Serdar, "En yüksek artışı elde eden iller arasında Ankara 26 bin 801 adet poliçe ile yüzde 20'lik artışla, İzmir 25 bin 292 adet poliçe ile yüzde 34'lük artışla, İstanbul 14 bin 774 adet poliçe ile yüzde 4'lük artışla ve Denizli 7 bin 142 adet poliçe ile yüzde 52'lik artışla ilk sıralarda yer aldı. Ege Bölgesi'ndeki artış gösteren diğer iller arasında 2 bin 978 adet poliçe ile yüzde 18'lik artışla Aydın, bin 633 adet poliçe ile yüzde 8'lik artışla Muğla, bin 245 adet poliçe ile yüzde 11'lik artışla Manisa, 962 adet poliçe ile yüzde 21'lik artışla Kütahya ve 604 adet poliçe ile yüzde 25'lik artışla Uşak yer aldı" dedi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat