Bizden Haberler

Konut kredisi faiz oranlarının Mayıs 2011 itibariyle yükselme trendine girmesi, konut kredisi yatırımcılarda...

Bizden Haberler

En Hesaplı Kredi Nasıl Seçilir?

Konut kredisi faiz oranlarının Mayıs 2011 itibariyle yükselme trendine girmesi, konut kredisi yatırımcılarda meraklı bekleyişlere yol açmıştı. Konut satışlarının durumu, kredi maliyetlerinin yükselmesi ve bu durumdan en çok etkilenen tüketici kararsız bekleyişi ve piyasadaki durgunluk, Şubat 2012’de bankaların faiz indirimi haberleriyle, pazarın yeniden hareketlenmeye başlayabileceğine dair sinyaller vermeye başladı. Faizler indirime rağmen hala yüzde 1’in üzerinde. Oranların 120 ay vadede ortalama 1.20 düzeylerinde seyrettiği bu günlerde, uzun süre yapılan birimlerin üzerine, banka kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen tüketicinin kredi tercihinde zarar etmemesi için bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde karşılaşacak olumsuz sonuçlar ve yaşanacak çok ciddi sıkıntılar ev alarak kar etmeyi amaçlayan tüketiciyi, eldeki birimiyle zarara sokabiliyor. Peki, tüketici ne yapmalı? En hesaplı, bütçesine en uygun, aylık taksitlerini zorlamadan ödeyebileceği krediyi nasıl seçmeli? Tüm bu soruların cevabı için Exclusive Homes-kredipazari.com işbirliği ile Exclusive Homes Nisan ayı sayısında, en uygun kredinin seçimi ve konut kredisi kullanırken zarar etmemenin yolları konusunda tüketicilere önemli bilgiler verildi.

Aylık Net Gelir Hesaplanmalı

En hesaplı kredi aslında kişinin gelirine göre aylık taksitleri zorlamadan ödeyebileceği kredi olarak tanımlanır. Kredi almak için tüketicinin düzenli bir gelire sahip olması şarttır.Ev sahibi olmak, yasanın getirdiği olanaklar/olanaksızlıklardan çok kişinin net geliriyle bağlantılı bir durumdur. Aylık gelir hesaba katılmadan plansız ve hesapsızca alınan krediler ve taksitler sabit gider kalemi olarak net geliri azaltır.

Peşinat Mümkün Olduğunca Yüksek Tutmalı

Tüketici evin değerinin maksimum yüzde 75’ine kadar kredi kullanabilir. Kalan yüzde 25’lik kısmı ise tüketici tarafından ev sahibine peşin ödenmesi gerekir. Örnek olarak banka, değeri 100 bin TL olarak belirlenen evin 75 TL’sini kredilendirilir. Kalan 25 bin TL tüketici tarafından ev sahibine ödenir. Özellikle mortgage faiz oranları 1’in üzerinde olduğu dönemlerde peşinatı olabildiğince yüksek tutarak bankaya az borçlanmak tüketici lehine alınabilecek en iyi karardır.

Aylık Gelire Göre Ne Kadar Taksit Ödeyebileceğine Karar Verilmeli

Tüketici gelirine bakarak çok zorlanmadan aylık ne kadar konut kredisi taksiti ödeyebileceğine karar vermelidir. Gelirinde düzenli dönemsel artışlar (zam, prim, toplu para alımı gibi) olan kişiler planlarını yıllık yaparak (ekstra olabilecek harcamaları ve riskleri de hesaba katarak) bankaya ara ödeme de yapılabilirler. Ara ödeme yapılacaksa bu durum bankaya önceden ödeme tarihleriyle beraber bildirilmelidir. Ancak ara ödeme yapıldığında bankanın, tüketiciden ekstra ücret talep edilebileceği noktası unutulmamalıdır.

Kredi Vadesi Çok Uzun Seçilmemeli

Konut kredilerinde vade 30 yıla kadar uzar. Genelde tüketici, aylık taksitlerinin düşük olacağı düşüncesiyle mümkün olan en uzun vadeyi seçmek ister. Ancak vade uzadıkça aylık taksitlerde tahmin edildiği ölçüde büyük bir değişiklik olmaz. Diğer taraftan ödenecek faiz katlanarak artar. Vade seçiminde, aylık ödenebilecek kredi taksitine göre minimum vadeyi tercih etmek en doğru seçim olacaktır.

Bankalar Karşılaştırılmalı

Aylık ödenebilecek tutar ve vadeye karar verildikten sonra farklı bankaların kredi alternatifleri karşılaştırılmalıdır. Bankaların farklı vade ve faiz oranlarında ev kredisi alternatifleri mevcuttur.

Kredi Masrafları Hesaba Katılmalı

Kredi seçiminde tüketiciyi en çok yanıltan durumlardan biri de en düşük faizli kredinin en uygun kredi seçeneği olduğuna dair inançtır. Tam bu noktada bankaların aldığı masrafların da hesaba katılması gerekir. Konut kredisi masrafları hesaba katıldığında, tüketici cebinden çıkacak miktarı net olarak görebilir ve faiz oranı 1.30 olan bir krediye göre daha uygun olabilir. Bankalar tüketiciden; ekspertiz ücreti, tahsis ücreti, sigorta masrafları ( hayat sigortası, konut sigortası, deprem sigortası), istihbarat ücreti, avukatlık ücreti adı altında masraflar talep ederler ve bu masraflar bankadan bankaya değişkenlik gösterir.

Kaynak: www.kredipazari.com

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat