Bizden Haberler

Afet Bilgi Sistemi, Mayıs'ta hizmete giriyor. Ev almak ya da kiralamak isteyenler dikkat. Bölgenizi...

Bizden Haberler

Ev Alacaklar Dikkat!

Afet Bilgi Sistemi, Mayıs'ta hizmete giriyor. Ev almak ya da kiralamak isteyenler dikkat. Bölgenizi tehdit eden tüm riskleri artık öğrenebileceksiniz...

Türkiye'de meydana gelen afetlere ilişkin verileri, elektronik ortamda tüm kullanıcılara sunmayı öngören "Afet Bilgi ve İletişim Sistemi (ABİS)", bu yıl Mayıs ayında hizmete giriyor. Afet İşleri Genel Müdürü Mustafa Taymaz'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Genel Müdürlüğün 2007 yılında dış kaynaklı destekle başlattığı proje son aşamaya geldi. Proje kapsamında daha önce altyapıyı sağlamaya yönelik "Afet Envanteri Veri Toplama ve Değerlendirme Sistemi", "Türkiye Ulusal Afet Arşiv Bilgi Sistemi" ve araziden veri aktarımı sağlayan "Haberleşme Sistemi" hayata geçirildi.

Mayıs ayında uygulamaya konulması planlanan ABİS, Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde afet konusunda yapılan çalışmaların otomasyonunu da içerecek. Sistem, ilk afet haberi Genel Müdürlüğe ulaştığı andan itibaren devreye giren tüm arazi ve büro çalışmalarını kapsayacak. ABİS'te araziye giden elemanların veri girişi, değerlendirmesi ve merkeze veri aktarımı sağlayacak her türlü teknik alt yapı bulunacak.

Böylece meydana gelmiş tüm afet olaylarına ilişkin verilerin toplandığı sistem, gelişmeleri de aktaran bir yapıya sahip olacak.

"Afet Riskleri Gözetilerek İmar Planı Yapılmalı"

Afet İşleri Genel Müdürü Taymaz, proje çerçevesinde Türkiye'nin deprem, sel, heyelan, çığ düşmesi gibi sık görülen doğal afetler konusundaki deneyimleri, sonuçları, ulaşılabilen belgeleri, görüntüleri ve analiz yapmaya yönelik istatistiksel verilerini elektronik ortama aktardıklarını belirtti.

İnternet sayfasının tüm vatandaşların kullanımına açık olacağını ifade eden Taymaz, sayfada yer alacak arama motoruyla afet türü, yeri ve tarihine göre sorgulama yapılabileceğini söyledi.

Taymaz, bu yolla herhangi bir bölgeden ev almak veya kiralamak isteyen vatandaşın, sistemden arama yapabileceğini ve yerleşim bölgesini tehdit eden riskleri görebileceğini kaydetti.

Sistemin vatandaşın bilinçlenmesi yönünde böyle bir işlevi bulunduğunu ancak ana hedefin riskleri gözeten imar planları yapılması olduğunu vurgulayan Taymaz, afet hasarlarında yanlış yer seçiminin önemli rol oynadığını ve tüm yöneticilerin afet risklerini gözeterek yerleşim yeri seçimi yapması, imar planı hazırlaması gerektiğini belirtti.

"Afetler Nedeniyle Ortalama Her Yıl 1000 Kişi Ölüyor"

Afet İşleri Genel Müdürlüğünde "Türkiye Afet Bilgi ve İletişim Sistemi" ne yönelik hazırlanan bir çalışmada, ülkede her yıl ortalama 1000 kişinin afetlerde yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölçülebilir kayıpların son 10 yılda 18 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Bu çerçevede afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarının giderek önem kazandığı ifade edilerek, "Bu çalışmalarda ve özellikle planlama sürecinde araştırmacıların, karar vericilerin elinin altında olması gereken bilgiler arasında, yaşanmış afet olayları konusundaki bilgi birikiminin önemi çok fazladır. Aynı zamanda afet olayı esnasında yapılan çalışmaların güvenli ve hızlı olması sonuçların uygulamaya aktarılması konusunda da önemli bir etkendir" görüşüne yer verildi.

"Çok Değerli Dokümanlar Korunamıyor"

Bu konunun Türkiye gibi toplumsal hafızası zayıf, gelişmekte olan ülkelerde daha da önem kazandığı belirtilen çalışmada, şunlar kaydedildi: "Erzincan kenti buna çok iyi bir örnek olup kentin son 1000 yıllık tarihinde yaşanan en az 10 büyük depremden sonra bile deprem olgusu unutulmakta sanki hiç yaşanmamışcasına davranılmaktadır. Toplumsal hafızayı canlı tutmanın yolu bu olayları arşivlemekten geçer. Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarda, özellikle Türkiye Ulusal Afet Arşiv Bilgi Sistemi kurulurken çok değerli dokümanlarımızın ileriki nesillere bilgi ve belge aktaracak şekilde korunamadığı, diğer kurumlarımızda da benzer durumlara rastlanıldığı görülmüştür. Kurumlarımızın ivedilikle eski dönemlere ait önemli bilgi ve belgelerini sayısal ortama aktararak, verilerin kullanıcıya hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlamak temel görevlerinden biri olmalıdır."

Kaynak: http://www.milliyetemlak.com

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat