Bizden Haberler

Aşağıdaki koşulları taşıyanlar, KDV iadesinden yararlanabilecek ...

Bizden Haberler

Ev Alanlara Üste Vergi İadesi Var

Aşağıdaki koşulları taşıyanlar, KDV iadesinden yararlanabilecek.

1- İnşaat firmasından aldığı evin net alanı 150 m2 ve üzerinde olacak.

2- İnşaat firması ile KDV dahil bedel üzerinden anlaşıp, borcunu ödemiş ya da ödemeye devam ediyor olacak.

3- En önemlisi, bu ev 17 Mart -15 Haziran 2009 tarihleri arasında teslim edilmiş olacak.

Bu koşulların üçü de varsa, yaşadınız.

Piyangodan "küçük ikramiye" gibi bir şey çıktı. Ödediğiniz yüzde 18 KDV yüzde 8'e indi. Ödemişseniz, inşaat firması size yüzde 10 KDV'yi iade edecek.

İadenin Dayanağı

"Bu iade de nereden çıktı?" diye soranlara açıklayalım.

Net alanı 150 m2 ve üzeri olan konutların KDV'si, 17 Mart'tan başlamak üzere, 15 Haziran 2009'a kadar yüzde 18'den, 8'e indirildi. KDV yasasına göre; KDV yönünden vergiyi doğuran olay, konutun teslimi anında doğuyor. Buna göre;

- 17 Mart 2009 tarihinden önce, net alanı 150 m2 ve üzerinde ev için inşaat firması ile yüzde 18 KDV dahil, belli bir tutar üzerinden anlaşanlar, evlerini 17 Mart-15 Haziran 2009 tarihleri arasında teslim alırlarsa, evlerinin KDV'si yüzde 8 olacak. İnşaat firması da yüzde 10 fazla aldığı KDV'yi iade edecek ya da ödenecek borçtan düşecek.

- 17 Mart'tan önce, müteahhitle anlaşma yapan ancak KDV'yi evin tesliminde ödeyecek olanlar; ev 15 Haziran 2009'a kadar teslim edilirse, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecekler.

- İnşat firmasından alınan ev 15 Haziran 2009'dan sonra teslim edilecekse, 16 Haziran'da KDV tekrar 18'e çıkacağı için, KDV iadesi söz konusu olmayacak.

- Net alanı 150 m2 ve üzerinde olan evin tapusunu 16 Haziran 2009'dan sonra alanlara, KDV iadesi yapılmayacak. Ancak, bu tarihten önce kat irtifaklı arsa tapusu alanlar, evin inşaatı 17 Mart-15 Haziran 2009 tarihleri arasında tamamlanır ve faturası da bu dönemde kesilirse, yüzde 10 KDV avantajından yararlanabilecekler.

- İnşaat firmasının, yüzde 10 KDV'yi iadeye yanaşmaması durumunda, noterden bir ihtar çekilmesi ve yine iade etmiyorsa, Yargı yoluna başvurulması gerekiyor.

Tapu Harcı İndirilmeli

Vatandaşa "büyük müjde" olarak duyurulan konutlarda KDV indiriminde, deyim yerindeyse dağ fare doğurdu. Bundan, azınlıkta kalan bir kesim yararlanabilecek.

Türkiye'de inşa olunan konutların yüzde 95'inin net alanı 150 m2'nin altında. Bu konutları alanlara da bazı avantajlar sağlanmalıydı. Örneğin, konut kredisi faizleri düşürülebilirdi, alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödediği binde 15 "tapu harcı", binde 5'e hatta binde 1'e indirilebilirdi.

Bunun için zaman geçmiş değil, hálá indirilebilir...

İnşaatçıya KDV iadesi yıllık bazda yapılmalı

NET alanı 150 m2'nin altında konut inşa eden firmalar;

- Aldıkları demir, çimento, kum, çakıl, kereste, cam, fayans, batarya vs. ile nakliyeciye yüzde 18 KDV ödüyorlar.

- Konutları satarken, yüzde 1 KDV alıyorlar.

Özetle, KDV'den alacaklı çıkıyorlar. KDV'yi alabilmek için de inşaatın tamamlanıp, konutların alıcıya teslim edilmesini bekliyorlar.

Bu da neresinden bakarsanız 2-3 yıl, bazen de 4-5 yıl ya da daha uzun zamanı gerektiriyor.

Özellikle kriz döneminde, "lokomotif sektör" olan ve ekonominin üçte birini doğrudan ilgilendiren inşaat sektörünü, canlandırabilmek ve inşaatçılara destek olabilmek için, KDV iadelerinin, inşaat devam ederken de üç ayda bir avans mahiyetinde, hiç değilse yarısının iade edilmesi konusunda bir düzenleme yapılmasında yarar var.

Kaynak: www.hurriyetemlak.com / Şükrü Kızılot

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat