Bizden Haberler

Ev sahipleri belli bir miktarda vergi ödeyerek denetimden kurtulabilecek...

Bizden Haberler

Ev Sahiplerine Müjde

Ev sahipleri belli bir miktarda vergi ödeyerek denetimden kurtulabilecek.

Borçların yeniden yapılandırılması paketine ev sahipleri de dahil oluyor. Ev sahipleri belli bir miktarda vergi ödeyerek denetimden kurtulabilecek.

Vergi ve prim borçlarıyla başlayan ve kapsamı oldukça genişleyen borçların yeniden yapılandırılmasından ev sahipleri de yararlanabilecek.

Geçmişte hiç beyanname vermemiş ya da beyanname verip gelir göstermemiş ev sahipleri, belli bir miktarda vergi ödeyerek denetimden kurtulacak.

2009 yılı için 4000 lira kira geliri beyan eden bir ev sahibi, bu beyan için yüzde 20 vergi ödeyecek. 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için belli miktarda yapılacak vergi ödemesi sonucunda ev sahipleri geriye dönük incelemelerden kurtulmuş olacak. Ancak bu evsahipleri her yıl belirlenen yıllık kira istisnası tutarından yararlanamayacak.

Pakette 2009 için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için matrah artışından yararlanmak için belirlenen rakam 20 bin lira. Ev sahipleri için ise bu rakamların 5’te birinin uygulanması öngörüldüğü için rakam 4000 liraya olarak belirleniyor. Ev sahipleri 2009 için 4000 lira, 2008 için 3000 lira, 2007 için 2400 lira, 2006 yılı için de 2000 liralık beyanda bulunurlarsa matrah artışından yararlanabilecek. Bunlar alt limit. Eğer daha fazla gelir elde edilmişse daha fazla beyanda bulunulabilecek.

Ne Kadar Vergi Ödenecek?

Ev sahipleri beyan ettikleri gelirler için yüzde 20 vergi ödeyecek. Ev sahibi diyelim ki 2006’dan beri kiraya verdiği ev için hiç beyanname vermemiş olsun. Yasa çıktıktan sonra vergi dairesine gidip bir dilekçe verecek. 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için ayrı ayrı beyanname dolduracak.

Belirlenen tutarlar üzerinden beyanda bulunan bir kişi 2006 için 400 lira, 2007 için 480 lira, 2008 için 600 lira, 2009 için 800 lira vergi ödeyecek. 4 yıl için toplam 2280 lira ödendiğinde geçmişe yönelik denetimden kurtulunacak. Geçen yıl yeni mükellef olan 140 bin ev sahibi de yararlanabilecek.

Kaynak: www.aksam.com.tr / 03.12.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat