Bizden Haberler

Gayrimenkulünü satan kişi, tapuda imzayı atıp parasını da cebine koyduğunda, artık sattığı gayrimenkulle...

Bizden Haberler

Gayrimenkul Alan ve Satanın Emlak Vergisi

Gayrimenkul Satanlar

Gayrimenkulünü satan kişi, tapuda imzayı atıp parasını da cebine koyduğunda, artık sattığı gayrimenkulle bir ilişkisinin kalmadığını düşünür. Oysa gerçek durum hiç de böyle değil.

1- Satılan Gayrimenkulün Emlak Vergisi: Gayrimenkulünü satan kişinin sattığı gayrimenkulün, 2010 yılına ilişkin emlak vergisinin tamamını ödemesi gerekiyor. Çok kişi "Canım nasıl olsa gayrimenkulü sattım, bundan sonraki vergisini alıcı ödeyecek" diye düşünüyor.

Böyle düşündüğü anda da yanılıyor. Nedenine gelince, gayrimenkulünü satan kişi, 2010 yılına ilişkin emlak vergisinin, tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu itibarla, Kasım 2010'da ödenecek Emlak Vergisi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da ödenecek. Gerçi, gayrimenkulü alan kişi de satanla birlikte ödenmemiş emlak vergisi ve cezalarından sorumludur (Emlak Vergisi Kanunu Md. 30/son) ama buna gerek kalmadan ödemekte yarar var. Danıştay, eski sahibi tarafından ödenmeyen emlak vergisinin, gayrimenkulü satın alan kişiden faizi ile birlikte istenebileceğine karar vermiştir (Danıştay 9. D.'nin 20.09.1997 Tarih ve E.1996/5438, K.1997/2746 sayılı kararı. Dn. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı, 01.12.2000 Tarih ve E.2000/201, K.2000/426 sayılı kararı).

2- Gayrimenkulün Satışıyla İlgili Dilekçe Verilmesi: Gayrimenkulünü satanlar, ileride, sattıkları gayrimenkule ilişkin emlak vergisi ve çöp vergisine yönelik bir takiple karşılaşabilirler. Yasa ya da ilgili tebliğlerde belirtilmemekle birlikte, gayrimenkulünü satanların ileride takiple karşılaşmamaları için, gayrimenkulün satışını yaptıktan hemen sonra, ilgili belediyeye, satış bilgilerini içeren bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar var.

Aksi halde, gayrimenkulün satıldığına ilişkin bilginin, belediyedeki emlak vergisi dosyasında yeralmaması nedeniyle, satan mükelleften belediyece sonraki yılların emlak vergisi istenilmeye devam edilebilir.

Gerçi mükellef, gayrimenkulünü sattığını kanıtlamak suretiyle, istenen vergileri ödemekten kurtulabilir ama buna meydan vermeden, gayrimenkullerini sattıklarında, aşağıdaki gibi bir dilekçe vermelerinde yarar var.

.................... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
......................
........... numaralı kayıtlı emlak (bina) vergisi mükellefiyim.
..... Ada ....... Parseldeki ............. büyüklüğündeki .............................................. adresinde bulunan gayrimenkulümü ......................... Tarihinde ........................... TL'ye .........'a satmış bulunuyorum.
Bu gayrimenkulle ilgili olarak Dairenizdeki emlak vergisi mükellefiyet kaydımın silinmesini arz ederim.

Saygılarımla
(Adı-Soyadı)
Adres :
.....................................
.....................................
- Varsa yeni alıcının bilgileri veya tapu fotokopisi.

Gayrimenkul Alanlar

Gayrimenkul alan bir kişi, gayrimenkulü aldığı yıl için emlak vergisi ödemez. Ancak gayrimenkulü aldığı yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye bildirim vermek zorundadır. Yıl sonuna üç aydan daha az süre kala örneğin 15 Kasım'da, gayrimenkul alınması durumunda, bildirim "üç ay içinde" yani 15 Şubat'a kadar verilir.

Bildirim konusunu daha ayrıntılı açıklayabilmek için, ilgili yasa maddesine gözatmakta yarar vardır. Emlak Vergisi Kanunu'nun "Bildirim Verme ve Süresi" başlıklı 23. maddesine göre;

Emlak vergisi mükelleflerinin sadece;

a) Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden önce kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı,

b) Emlak Vergisi Kanunu'nun "Vergi Değerini Tadil Eden Sebepler" başlıklı 33. maddesinin 1 ila 7 numaralı fıkralarında belirtilen vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması durumlarında da, değişikliklerin ortaya çıktığı, bütçe yılı içerisinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye "Emlak Vergisi Bildirimini" vermeleri gerekmektedir.

Ancak, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen değişiklikler bütçe yılının son üç ayı içinde ortaya çıkarsa, bildirim, değişikliklerin doğduğu tarihten itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye verilecektir. Yıl içinde gayrimenkul edinenler, o yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi vermek zorundadırlar. Emlak vergisi ise izleyen yıldan itibaren ödenecektir. Yıl sonuna 3 aydan daha az süre kala gayrimenkul edinenler, edinme tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim verecekler...

Kaynak: www.hurriyetemlak.com / Şükrü Kızılot , 07.05.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat