Bizden Haberler

Gerçekten de genel anlamda harç, bir kamu hizmetinin bedeli olarak, hizmet yapılmadan önce alınmaktadır...

Bizden Haberler

Gayrimenkul Alım-Satımında Eksik Ödenen Harcın Cezası

Gerçekten de genel anlamda harç, bir kamu hizmetinin bedeli olarak, hizmet yapılmadan önce alınmaktadır. Nitekim Maliye Bakanlığı bir Özelgesi'nde;

"… Harçlar tahakkuku tahsile bağlı amme alacaklarıdır. Yani; harç ödendiği zaman tahakkuk etmektedir. Bu durum; harç tahsil edilmeden, harca tabi olan kamu hizmetinin yapılmayacağı anlamına gelmektedir." (MB'nin, 14.12.1995 tarih ve 69487 sayılı Özelgesi).
Şeklindeki görüşü de bu yönde olup harç tahsil edilmeden kamu hizmetinin yapılamayacağı, Maliye Bakanlığınca da ifade edilmektedir. Harçlar Kanunu'ndaki bazı hükümler de bu görüşü desteklemektedir.

Harçlar Kanunu'nun 127-130. madde hükümlerine göre;
- Harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca konu olan işlem yapılmaz.
- Tapu memuru, gerekli harçları tamamen almadan işlem yaparsa ödenmeyen veya eksik ödenen harçtan mükellef ile müteselsilen, yani zincirleme sorumlu olur.
- İşin sonunda alınması gereken ancak ödeme zamanı belirtilmeyen harçlar; harç alacağının ortaya çıkmasından itibaren 15 gün içinde ödenir.
- Süresi içinde ödenmeyen harçlar, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir yazı ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir.

Yukarıdaki hükümlere göre, harç ödenmeden kamu hizmeti yapılamayacağı, dolayısıyla eksik ödenen harçtan söz edilemeyeceğinden, harca ceza kesilemeyeceği gibi bir sonuç çıkmaktadır. Nitekim; bu sonuç başta maktu tutarda alınan harçlar olmak üzere çoğu harç için doğrudur.

Ancak; tapu harçları için durum farklı. Çünkü, 6 Haziran 2008 tarihinden itibaren 5766 sayılı Kanun ile değişen Harçlar Kanunu'nun 63. maddesi hükmü ile, Tapu Kadastro Harçlarına vergi ziyaı cezası kesilebileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları durumunda, harcın hesabında vergi değeri esas alınacak ve aradaki farka isabet eden, yani; eksik ödenen harç, Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan vergi ziyaı cezası yüzde 25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilecektir (Harçlar Kanunu Md. 63).
Kanun koyucu harç mükelleflerine anlayışla yaklaşmış ve süresinde tarh ve tahakkuk ettirilmeyerek eksik ödenen harca, vergi ziyaı cezasının yüzde 25'inin uygulanmasını hüküm altına almıştır.

Çünkü, VUK'un 341. maddesine göre vergi ziyaı; "Mükellef veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik tahakkuk ettirmesini ifade eder..." şeklinde tanımlanmıştır.

VUK 344. maddesinde ise, "Vergi ziyaı suçu mükellef ve sorumlular tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir." şeklinde tanımlanmakta ve vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin vergi ziyaı suçunu oluşturduğu vurgulanmaktadır.

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise; vergi ziyaı suçu işleyenlere "vergi ziyaı cezası" kesileceği, vergi ziyaı cezasının; ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak uygulanır.

Ancak, Harçlar Kanunu'ndaki "özel hüküm" nedeniyle, düşük bildirilen alım-satım değerleri için vergi ziyaı cezası yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

Kaynak: www.hurriyetemlak.com / Şükrü Kızılot, 17.09.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat