Bizden Haberler

Yangın, sel, deprem ve olası kazalar için gayrimenkulünüzü güvence altına almak gerekiyor. Aslında gayrımenkulü...

Bizden Haberler

Gayrimenkulun Geleceğini Güvence Altına Almak İçin

Yangın, sel, deprem ve olası kazalar için gayrimenkulünüzü güvence altına almak gerekiyor. Aslında gayrımenkulü sigortalamak onun değerini arttırmak adına atılan bir adım. Sigorta çeşitlerinden, sözleşmelere ve gerekli bilgilere kadar her detay sigorta yaptırmak isteyen herkesi ilgilendiriyor.

Sigorta Yaptırırken Unutulmaması Gerekenler:

- Sigorta poliçeleri sigortayı talep ettirenin isteklerine göre düzenlendiği için sigorta poliçenizi okumayı ve isteklerinizi gözden geçirmeyi unutmayın

- Sigorta teminatı dışında kalan halleri not edin. Olası bir kaza durumunda sigortanızın kapsamadığı noktaları bilmeniz gerekebilir.

- Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları da bilmekte yarar var. Genel şartlara ve eklere aykırı düşmemek adına genel şartların teminatlarını daraltmayacak özel şartlar ileride karşılaşılacak sorunların çözümü adına büyük önem taşımaktadır.

- Sigorta teminatı sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidinin ödenmesiyle başlar.

- Sigorta teminatının başlayabilmeai için, sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının belirtilmesi gerekir. Bu nedenle sigora ettirilen tarafından primin zamanında ödenmesi gerekir. Ödemenizin makbuzunu saklamanızı öneririz.

- Poliçenin devri için branşlara göre değişen devir konusunu bilmekte fayda var.

- Sigortanın sona ermesi durumunda sigortacınız ile görüşüp poliçenizdeki eksikleri tamamlayarak poliçenin yenilenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Sigorta şirketi tarafından sigortanın yapıldığını ve işleme sokulduğunu belirtmek adına verilen sigorta sertifikasının aslını ve bir kopyasını saklamak gerekir.

Hasar Durumunda

- Hasar anından sonra eksper raporu tutulur. Bu raporla birlikte ilgili evraklar sigorta şirketine ulaştırıldığında dosyanız sigorta şirketi tarafından incelemeye alınır. İnceleme gününden 3 gün sonra ödemenizi alacağınız gün belli olur.

- Konut sigortası kapsamında asistanlık hizmeti bulunuyorsa hadar anında sigorta şirketiniz usta gönderir.

- Hasar anında hasar gören malın hasardan önceki değeri sigorta edilen bedelden yüksek ise, hasarınızı bu oranda eksik alabilirsiniz.

- Zorunlu Deprem Sigortasında %2'lik bir muafiyet uygulanıyor.Sigorta ödemeleri nakit olarak yapılıyor.

- Hasar anında tespite gelen eksperler sigorta şirketlerine bağlı olarak çalışmaz. Sigorta şirketlerinden bağımsız, alanında uzman, sigorat eksperliği Belgesi ile nitelendirilmiş kişilerdir.

Konut Sigortası

Konut sigortası dünyanın gelişmiş ülkelerinde evinizi kiraya vermek ve satmak için gereken ilk şart olarak belirlenmiştir.Oldukça önemli olarak kabul edilen konut sigortası yangın, yıldırım, sel, deprem, fırtına gibi afetlerin yanı sıra hırsızlık, terör, elektrik hasarları, badana-boya ve duvar kağıdı teminatı gibi konutun bozulmasına yol açacak konuları da kapsamaktadır. Konuta sah,ip olduğunuz sürece değerinin eksilmesini önlemek adına yapılan konut sigortası konutun değerini de her yönü ile arttırır.

İnşaat Sigortası

Bu sigorta konutun yapım aşamasında inşaata verilebilecek zararlara kapsamaktadır. İnşaatın bitimi ile birlikte sona eren sigortanın yenilenmesi söz konusu değil. Çünkü inşaat sigortası konut sigortasından oldukça farklı. İnşaat döneminde sigortanın kapsamına giren hallerde hasarın tespiti yapıldıktan sonra sigorta devreye giriyor ve masrafları poliçede belirtildiği oranda karşılıyor. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki yıl içinde zaman aşımına uğradığını unutmamak gerek.

Deprem Sigortası

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası tapuya kayıtlı mesken tipi olarak kabul edilen binalar için gereken bir sigorta. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız binalar için de geçerli olan Deprem Sigortası bu binaların içinde yer alan büro ve ticarethaneleri de kapsıyor. Köy yerleşim alanlarındaki binalar ve kamu kuruluşlarına ait binalar zorunlu deprem sigortasının dışında kalıyor. Zorunlu deprem sigortası ile depremin verdiği hasar, deprem sonrası çıkan yangının verdiği hasar, deprem sonucu infilakın ve yer kaymasının zararları karşılanıyor. Zorunlu Deprem Sigortası'nın başlaması ile devletin zorunlu afet konutu yaptırma yükümlülüğü sona ermiştir. Olası bir depremde konutunuza veya iş yerinize gelecek zarardan kimse sorumlu olmuyor. Zorunlu Deprem sigortanız yoksa deprem karşısında hiç bir güvenceniz kalmamaktadır.

Kaynak: Adres Dergisi Şubat-Mart 2008 sayısı sayfa: 92-93

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat