Bizden Haberler

Yasa ya da ilgili tebliğlerde belirtilmemekle birlikte, gayrimenkulünü satanların ileride takiple karşılaşmamaları için...

Bizden Haberler

Gayrimenkulünüzü Sattınız, Sonra Ne Olacak?

1- Satışla İlgili Dilekçe Verilmesi

Yasa ya da ilgili tebliğlerde belirtilmemekle birlikte, gayrimenkulünü satanların ileride takiple karşılaşmamaları için, gayrimenkulün satışını yaptıktan hemen sonra, ilgili belediyeye, satış bilgilerini içeren bir dilekçe ile durumu bildirmelerinde yarar vardır.

Aksi halde, gayrimenkulün satıldığına ilişkin bilginin, belediyedeki emlak vergisi dosyasında yer almaması nedeniyle, satan mükelleften belediyece sonraki yılların emlak vergisi istenilmeye devam edilebilir.

Gerçi mükellef, gayrimenkulünü sattığını kanıtlamak suretiyle, istenen vergileri ödemekten kurtulabilir ama buna meydan vermeden, gayrimenkullerini sattıklarında, aşağıdaki gibi bir dilekçe vermelerinde yarar vardır.

.................... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
......................
........... numaralı kayıtlı emlak (bina) vergisi mükellefiyim.
..... Ada ....... Parseldeki ............. büyüklüğündeki .............................................. adresinde bulunan gayrimenkulümü ......................... tarihinde ........................... TL'ye .........'a satmış bulunuyorum.

Bu gayrimenkulle ilgili olarak Dairenizdeki emlak vergisi mükellefiyet kaydımın silinmesini arz ederim.

Saygılarımla
(Adı-Soyadı)
Adres :
.....................................
.....................................

- Varsa yeni alıcının bilgileri veya tapu fotokopisi.

2- Satılan Gayrimenkulün Emlak Vergisi Borcu

Emlak Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, emlak vergisinin konusuna giren gayrimenkullerin, devir ve ferağından (satılmasından) önce vergi ilişiğinin (emlak vergisinin ödenmiş olup olmadığının) aranılmayacağı hükme bağlanmıştır. Yani, vergi borcu yoktur kağıdı ilgili daireler tarafından aranılmamaktadır. Buna göre, satılan bina ve arazinin, satıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinden, alıcı ve satıcı müteselsilen (zincirleme) sorumludur. Yani, yeni alınan gayrimenkulün, birikmiş emlak vergisi borcu yeni sahipten gecikme zammı ile alınabilmektedir. Satın alan kişi, ödediği geçmiş yıllara ait emlak vergilerini daha önceki sahibine rücu edebilir. Başka bir anlatımla, önceki sahibinden ödediği cezalı vergiyi isteyebilmektedir.

Konuya ilişkin Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararının özeti aşağıdaki gibidir:

"Taşınmazın devir ve ferağı halinde devralan devredenle birlikte geçmiş yıl emlak vergisi ve cezalarından sorumludur." (Dn. VDDGK'nın, 01.12.2000 tarih ve E. 2000/201, K. 2000/426 sayılı Kararı, Danıştay Dergisi, Sayı: 105, Ankara, 2003, s. 110-112)

Bu konuda Danıştay Dokuzuncu Dairesi de; eski sahibi tarafından ödenmeyen emlak vergisinin, gayrimenkulü satın alan kişiden faiziyle birlikte istenebileceği yönünde karar vermiştir.

Satışın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri mevcut mevzuat çerçevesinde belediyeler tarafından yapılmaktadır.

Tapu daireleri alım-satım işlemini, işlemin yapıldığı ayı izleyen ayın 15. günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirmekle yükümlülerdir.

Kaynak: www.hurriyetemlak.com / Şükrü Kızılot , 25.08.2010

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat