Bizden Haberler

Bir gayrimenkul almayı, satmayı veya kiralamayıdüşündüğümüzde, gayrimenkulün fiyatını tespit ederken hata...

Bizden Haberler

Gayrimenkulünüzün Değerini Belirleyin

Bir gayrimenkul almayı, satmayı veya kiralamayıdüşündüğümüzde, gayrimenkulün fiyatını tespit ederken hata yapmak ve sonucunda para kaybetmek istemeyiz.

Gayrimenkulü ucuza sattığımızda veya pahalıya aldığımızda, bu alım ve satım bizim için kabusa dönüşür. Bunu engellemek için profesyonel yardım almayı göz ardı etmemeliyiz.

Gayrimenkulünüzün satış fiyatını veya kira değerini öğrenmenin en doğru yollarından birisi değerleme raporu almaktır.

Değerleme bir gayrimenkulülün (arsa, ev, ofis, dükkan, bina vb. her türlü taşınmaz mülk) tarafsız bir kurum tarafından piyasa alım-satım ve kira rayicinini tespit edilmesi işlemine denir. Alacağınız Değerleme raporu ile gayrimenkulünüzün piyasadaki alım-satım veya kira rayicini belirlemiş olursunuz.

Değerleme Raporu Ne Anlama Geliyor?

Kelime anlamından anlaşılabileceği gibi bilirkişilik (eksperlik), bir konuda uzman olan kişi ve kurumların tarafsız olarak ve baskı altında olmadan bir konu üzerinde fikirlerini yazılı veya sözlü ifade etmesi anlamına gelmektedir.

Kimler Değerleme Raporu Almalı?

Ev almayı düşünenler: Alacağınız evde riske girmemek, değerinden fazla ödememek için.

Evini satmayı düşünenler: Evinizi değerinin altında satıp para kaybetmemek veya gerçekdışı değer sebebi ile uzun süre satışını beklememek için.

Evini kiralamayı düşünenler: Evinizin gerçek kira bedelini öğrenmek için.

Kiracılar: Rayiçlerin üzerinde kira ödememek için.

Emlakçılar: Alıcı ve satıcıyı tarafsız bir kurumun raporuyla zaman kaybetmeden uzlaştırmak için.

Değerleme Raporun Almanız Size En Sağlar?

Bu raporlar tarafsız değerleme şiretleri tarafından hazırlandığı için gayrimenkulle ilgili kişilere karşı gayrimenkulun değerini ispatlar niteliktedir. Bu sayede; almak istediğiniz gayrimenkulun alım-satım ve kira rayicini almak istediğiniz gayrimenkulun krediye uygunluğunu, almak istediğiniz gayrimenkulle ilgili mevcut ve muhtemel riskleri, satmak istediğiniz gayrimenkulun alım-satım ve kira rayicini,kiraya vermek istediğiniz gayrimenkulün kira rayicini, alacağınız gayrimenkul üzerinde yıkım kararı olup olmadığını, gayrimenkul için düzenlenmiş "deprem hasar raporu" olup olmadığını, alacağınız gayrimenkulun yeşil alanda (park-rekreasyon) olup olmadığını, gayrimenkulü ilgilendiren davalı ve yasal olmayan durumlar hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Kaynak: Hürriyet Emlak Şubat 2008 sayısı sayfa:50 Ahmet Kurşunlu

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat