Bizden Haberler

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.comtarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir...

Bizden Haberler

Kasım’da Konut Satış Fiyatlarının En Çok Arttığı İl Adana Oldu

Konut Kredisi Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN.comtarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de konut satış fiyatları ve kira değerlerinin değerlendirilmesini içeren REIDIN.com Emlakendeks'in Kasım ayı raporu yayınlandı.

Rapora göre, Adana'da konut satılık fiyatları bir önceki aya göre %2,29 oranında değer kazandı. Adana, Kasım ayında bir önceki aya göre, konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il oldu. Kocaeli'de fiyatlar %0,47 artarken, Ankara'da değişmedi. İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da ise konut satılık fiyatları sırasıyla %0,08, %0,72, %0,76 ve %2,15 oranında bir önceki aya göre azaldı. Böylece Antalya, konut satış fiyatlarının en fazla düştüğü il oldu.

2009 yılı içerisinde Ocak-Kasım döneminde baktığımızda ise satılık konut fiyatlarında yine en çok değer kazanan şehir Adana; en çok değer kaybeden şehir ise Antalya olmuştur.

2009'un Kasım ayında, bir önceki aya göre konut satılık fiyatları açısından en çok değer artışı yaşanan ilçe İstanbul Bayrampaşa; en çok değer kaybeden ilçe ise İzmir Bornova oldu.

Rapordaki konut kira değerleri incelendiğinde ise, bir önceki aya göre Kocaeli, %1,93 oranında değer artışıyla, kiraların en fazla arttığı şehir oldu. Adana'da ise bir önceki aya göre Kasım ayıonda kira değerlerinde %3,13 oranında düşüş yaşanırken, Ankara'da %2,36, Antalya'da %2,51, Bursa'da %1,94 ve İstanbul'da %0,15 düşüş gerçekleşti.

2009 yılı içerisinde Ocak-Kasım döneminde konut kira değerleri en çok değer kazanan şehir Adana; en çok değer kaybeden şehir ise Kocaeli olmuştur.

Kasım ayında bir önceki aya göre konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçe İstanbul Bağcılar; en çok değer kaybeden ilçe ise İstanbul Esenyurt oldu.

15.12.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat