Bizden Haberler

Kat irtifaklı arsa tapusu olan milyonlarca ev ya da işyeri sahibinin kat mülkiyetine geçiş kabusu bitiyor...

Bizden Haberler

Kat Mülkiyeti Kabusu Bitiyor

Kat irtifaklı arsa tapusu olan milyonlarca ev ya da işyeri sahibinin kat mülkiyetine geçiş kabusu bitiyor. Kat irtifaklı tapuların kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmesinde formalite ve istenen belgeler azaltılıyor, ceza uygulamasına da son veriliyor. İskanı 28 Kasım 2007 tarihinden sonra alınmış gayrimenkullerde, iskanın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde; 28 Kasım 2007 tarihinden önce alınmış binalarda ise 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu. Kanun hükümleri uyarınca, belirlenmiş süre içinde kat mülkiyetine geçilmemesi halinde ise bin TL para cezası ödenmesi gerekecekti.

Yükümlülüğünü yerine getirmek istemesine rağmen, tüm kat maliklerine ulaşmanın gerekliliği ve bunun mümkün olamaması nedeniyle vatandaşların idari para cezasına muhatap olmaları söz konusuydu. Zaman da iyice daralmıştı...

Meclis'e sunulan tasarıyla bu sıkıntılar aşılıyor, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın ilgili idare tarafından resen yapılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Bu arada bir hatırlatma yapalım. İnşaatı çok önceden bitmiş olsa da yapı kullanma izin belgesi (iskanı) alınmamış binalar için süreç, yapı kullanma izin belgesi alınmasından sonra başlıyor. Dolayısıyla kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş hükümleri, sadece iskanı alınmış binaları ilgilendiriyor.

İskanı Daha Önce Alınmış Binalar

Kat Mülkiyeti Kanunu'na 5711 sayılı Kanun'la eklenen geçici 1. maddeye göre; 28 Kasım 2007 tarihinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi (iskanı) alınmış binalarda 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyeti tapusunun alınması gerekiyordu. 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçilmemesi halinde de bin TL idari para cezası uygulanacaktı.

TBMM'ye sunulan ve tam metnine www.yaklasim.com adresinden ulaşabileceğiniz Tasarıya göre, "tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine resen geçilecek." Herhangi bir süre ve ceza uygulaması söz konusu olmayacak.

İskanı Henüz Alınmamış Binalar

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 14. maddesine 5711 sayılı Kanun'la eklenen dördüncü fıkraya göre genel olarak, "Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyordu." Aksi halde her bağımsız bölüm için bin TL idar” para cezası uygulanması söz konusu olacaktı. Tasarıyla bu hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Tasarıya göre, henüz tamamlanmamış, yani iskanı alınmamış binaların tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, "Kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 12. maddesinde yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılacak." Kat maliklerinin başvurusu ve herhangi bir belge ibrazı gerekmeyecek.

Doğrudan Kat Mülkiyeti Kurulması

Kat irtifakı kurulmaksızın doğrudan kat mülkiyeti kurulması istenmesi halinde, gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşların;

Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimar” proje, Yapı kullanma izin belgesi, Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesindeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı, ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekecek.

Kaynak: www.aksam.com.tr / Metin Taş - Sezgin Özcan , 09.06.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat