Bizden Haberler

Kira geliri elde edenlerin; "Evi düşük bir kiraya, çok yakın bir arkadaşıma kiraladım" diyebilme şansları yok...

Bizden Haberler

Kira Geliri Evin Değerinin Yüzde 5’inden Az Olamıyor

Kira geliri elde edenlerin;

"Evi düşük bir kiraya, çok yakın bir arkadaşıma kiraladım" diyebilme şansları yok.

Aynı şekilde;

"Evi halama, teyzeme, dayıma ya da amcama bedelsiz kiraladım" diyebilmeleri de mümkün değil.

"Bu da nereden çıktı?" diyenler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. maddesini açıp okusunlar.

Emlak Vergisi Değeri Önemli

Gelir Vergisi Kanunu'nun "Emsal Kira Bedeli" başlıklı 73. maddesine göre, kiraya verilen gayrimenkuller için beyanı zorunlu en az kira "emsal kira bedeli"dir.

Kiraya verilen gayrimenkullerin örneğin ev veya dükkanların, kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamıyor.

Emsal kira bedeli ise, kiraya verilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yüzde 5'idir.

ÖRNEK-1: Hasan Bey'in İstanbul Maltepe'de, emlak vergisi değeri

300 bin lira olan bir evi vardır.

Bu evinde, yıllar önce kocası vefat eden "Halası" bedelsiz yani kira ödemeden oturmaktadır.

Bu durumda Hasan Bey kira almadığı bu evi için "emsal kira bedeli esası"na göre, en az 15 bin lira kira geliri beyan etmek zorunda.

ÖRNEK-2: Fatma Teyze, emlak vergisi değeri 280 bin lira olan evinden, yılda 9 bin 600 lira kira almaktadır.

Fatma Teyze'nin, aldığı kira emsal bedelinin altında. Bu durumda emsal kira bedeli esasına göre;

(280 bin TL ) x (% 5) = 14 bin lira kira beyan etmesi

gerekiyor.

Maliye Ne Diyor?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı "Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi"nin beşinci sayfasında da;

"- Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

- Kiraya verilen gayrimenkulün, kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde, "emsal kira bedeli" uygulanacaktır."

şeklinde açıklaması yer alıyor.

Çocuk, Anne-Baba Ve Kardeşe Bedelsiz Kiralama Mümkün

Konutların;

- Anne ve babaya (kayınvalide ve kayınpeder hariç),

- Çocuklara ve torunlara,

- Kardeşlere bedelsiz olarak ya da düşük bir kira ile kiralanması mümkün.

Ancak, bunların her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilemiyor. Edilmesi halinde, bu konutlardan yalnızca biri hakkında emsal kira bedeli uygulanmıyor.

Teyze, Hala, Kayınvalide, Dayı Ve Amcaya Dikkat

Gelir Vergisi Kanunu sadece anne, baba, çocuk, torun ve kardeşe bedelsiz veya düşük bedelle kiralamayı kabul ediyor.

"Efendim, amca baba yarısıdır, teyze anne yarısıdır. Kayınvalide ikinci annemdir. Onlardan nasıl kira alırım?" demeyin.

Gelir Vergisi Kanunu Madde 73, bunlara ve diğer akrabalarınıza, evi bedelsiz kiralamanızı veya düşük bedelle kiralamanızı kabul etmiyor.

"Kiralarsan, Emlak Vergisi değerinin, yüzde 5'i kadar kira beyanı isterim" diyor.

Aman dikkat!..

Aynı Evde Kayınvalideye Evet Aynı Evde Kız Arkadaşa Hayır

Kayınvalideniz sizinle aynı evde birlikte yaşıyorsa sorun yok.

Kayınvalidenize, bedelsiz veya düşük kira ile ayrı bir ev tahsis ederseniz gelir vergisi ödeyeceksiniz. Aynı evde beraber yaşarsanız sorun yok.

Benzer durum, evinizde yaşayan diğer akrabalarınız için de söz konusu.

Evinde kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı ile birlikte yaşayanlara, sevimsiz bir haber.

Kız arkadaşınızın veya erkek arkadaşınızın, evinizde kira ödemeden oturmasını kanun kabul etmiyor. Emsal kira bedelini hesaplayıp, kira geliri beyan etmeleri isteniyor.

Kocanın Ödediği Kira Karısının Kira Gelirinden İner Mi?

Yakınbir tanıdığımın, merakla beklediği yanıt bu...

Ankara'daki evini kiraya vermiş, İstanbul'da kiraladıkları bir eve taşınmışlar.

"Ankara'daki evin tapusu bana ait olduğu için kira geliri de benim hesabıma yatırılıyor.

İstanbul'daki evin kira sözleşmesi kocamın adına olduğu için, kirayı da o ödüyor.

Bu durumda, aldığım kiradan, kocamın ödediği kirayı indirebilir miyim? Vergi dairesine gittim. Müdür çok iyi bir insan ama kesin bir yanıt veremedi. Sizi tanıdığımı söyleyince ‘O zaman Hocamız yazsın, biz de kesin durumu öğreniriz' dedi. Yazar mısınız doğrusu ne?"

Doğru yanıtı, Maliye Bakanlığı'nın bir özelgesini de kaynak göstererek açıklayalım.

"Eşle birlikte oturulan konut için ödenen kira bedelinin", evlilik birliğinde müşterek bir gider

olması nedeniyle, eşlerden birinin konut geliri nedeniyle gerçek gider usulünde vereceği beyannamede, söz konusu giderlerin istisnaya isabet eden kısmı hariç olmak üzere, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür (Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Bşk. İstanbul V.D.Bşk.'nın 13 Temmuz 2011 Tarih ve GVK-74-962 sayılı özelgesi).

Yukarıdaki özelgeden de fark edileceği gibi; kira geliri tahsil eden kadın, aile birliğinde müşterek bir gider olması nedeniyle, oturdukları ev için kocasının ödediği kirayı, kendi tahsil ettiği konut kirasından indirebilir.

Çocuk, Eş Ve Anne- Babaya Bedelsiz İşyeri Olmuyor

Anne, baba, çocuk, torun veya kardeşe, bedelsiz olarak konut kiralanması mümkün.

Ancak büro, dükkan, mağaza ve benzeri işyerinin, bedelsiz olarak kiralanması mümkün değil.

ÖRNEK: Neriman Teyze'nin iki dairesi var. Birini kızına konut olarak tahsis etmiş. Diğer dairesini de oğlu "büro" olarak kullanıyor. Her ikisinden de kira almamaktadır.

Bu durumda Neriman Teyze, kızı için kira geliri beyan etmeyecek. Oğlunun büro olarak kullandığı gayrimenkul için "emsal kira bedeli" üzerinden yani emlak vergisi değerinin yüzde 5'i kadar kira geliri beyan edecek.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr / Şükrü Kızılot

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat