Bizden Haberler

Başlığı okuyunca "Hem kira geliri nedeniyle vergi beyannamesi ver, hem vergi ödeme hem de üste vergi iadesi al. Olur mu...

Bizden Haberler

Kirayı Bildirip Üste Vergi İadesi Almanın Dayanılmaz Cazibesi

Başlığı okuyunca "Hem kira geliri nedeniyle vergi beyannamesi ver, hem vergi ödeme hem de üste vergi iadesi al. Olur mu öyle şey?" demeyin.

Oluyor!..

"Konut kira geliri" elde edenler heyecanlanmasınlar; onlara vergi iadesi yok!

Vergi iadesi "işyeri kira geliri" elde edenler için söz konusu olabiliyor.

Vergi Kesintisi

Bazı özellikli durumlar (kiracının basit usule tabi mükellef olması, işyerinin bir şirketin aktifinde kayıtlı olması vb. durumlar) dışında, kiracı kirayı öderken brüt kiradan yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapıyor. Uygulamada genellikle, işyeri sahibi kiracı ile "net kira tutarı" üzerinden anlaştığı için stopajı (vergi kesintisini) kiracı üstleniyor. Ancak bu durumda da stopajı (hukuken) işyeri sahibi ödemiş gözüktüğü için kira geliri beyannamesinde bu vergileri beyan ediyor. Ardından da hesaplanan vergisinden stopajları "mahsup" ediyor.

Böyle olunca, 2011 yılında elde ettiği işyeri kirasını beyan edenler, 101 bin liraya kadar olan işyeri kira gelirleri nedeniyle "vergi iadesi" alıyorlar.

İşyeri Kirası Ve Alınacak Vergi İadesi

2011 yılında, "işyeri kira geliri" örneğin ayda 5.000 lira kira geliri olanlar, bu gelirleri nedeniyle beyanname verdiklerinde, (yüzde 20 stopajın mahsubu nedeniyle), vergi ödemeyecekleri gibi, üste 1.930 TL "vergi iadesi" alacaklar.

2011 yılında sadece işyeri kira geliri olanların, alacakları vergi iadesi veya ödeyecekleri gelir vergisi tabloda gösterilmiştir.

İade Talebi

İşyeri kira geliri nedeniyle alacaklı çıkacakların, ilgili vergi dairesine başvurarak "iade" talep etmeleri gerekiyor. Vergi dairesi, iadeyi yapabilmek için "stopajların kiracı tarafından yatırılmış olması" koşulunu arıyor.

Vergi dairesince, iade yapılacağının mükellefe tebliğinden itibaren "bir yıl içinde" mükellefin başvurup parasını alması gerekiyor. Bu süre geçerse, iade yapılmaz.

Gurbetçinin İşyeri Kirasına Beyan Da Yok Vergi De

Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız, Türkiye'de elde ettikleri stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirlerini, tutarı ne olursa olsun Türkiye'de beyan etmeyecek.

Örnek: Almanya'da yerleşik olan Niyazi Bey, Türkiye'deki iki mağazasından, yılda toplam 600 bin TL kira tahsil etmiştir.

Bu durumda, Niyazi Bey 600 bin TL işyeri kira geliri nedeniyle Türkiye'de beyanname vermeyecek.

Spora sponsorluk harcaması inebiliyor

Sponsorluk harcamalarının;

- Amatör spor dalları için tamamı,

- Profesyonel spor dalları için yüzde 50'si,

yıllık beyanname ile bildirilecek kira gelirinden indirilebilecek.

Kira Gelirinden Düşülebilecek Bağışlar

1. Türkiye Kızılay Derneği'ne yapılan nakdi ve ayni bağışların,

2. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Kanunu'na göre yapılan ayni ve nakdi bağışların,

3. Yüksek Öğretim Kanunu'na göre, üniversitelere (vakıf üniversiteleri dahil) yapılan bağışların,

4. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'na göre yapılan nakdi ve ayni bağışların tamamı, kira gelirinden indirilebilecek.

Kira Gelirinden Yapılacak İndirim Listesinde Neler Var?

1. Şahıs Sigorta Şirketlerine Ödenen Primler İle Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları

Kira geliri beyan edenler; kendisi, eşi ve 18 yaşına kadar olan küçük çocuklarına ait "bireysel emeklilik" katkı payının, beyan edilen gelirin yüzde 10'una kadar olan kısmını, indirim konusu yapabilirler.

İndirilecek tutar, yıllık 9 bin 801 TL'yi aşamayacak.

2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmamak koşuluyla, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilecek.

3. Bağış ve Yardımlar

Kira geliri elde edenlerce; okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devamı için yapılan bağış ve yardımlar (harcamalar) "herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın", vergi matrahından indirilebilir.

Ancak bunun için söz konusu bağış ve yardımların; genel bütçeye dahil dairelere, özel bütçeli kamu idarelerine, belediyelere ve köylere yapılması gerekir.

4. Gıda Bankacılığı Yapan Dernek ve Vakıflara

Bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin "maliyet bedellerinin tamamı" beyan edilecek gelirden indirilebilecek.

5. Doğal Afetlerle İlgili Bağışlar

Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi "bağışların tamamı", indirim konusu yapılabilecek.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr / Şükrü Kızılot

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat