Bizden Haberler

Birikmiş nakit paranız olsa dahi banka kredisi kullanarak ev alıp kiraya vermeniz daha avantajlı olabiliyor...

Bizden Haberler

Kredi ile Ev Alıp Kiraya Verme Avantajı

Birikmiş nakit paranız olsa dahi banka kredisi kullanarak ev alıp kiraya vermeniz daha avantajlı olabiliyor.

Avantaj Ne?

Bir cümleyle açıklayalım; kira geliriniz nedeniyle, gelir vergisi ödemiyorsunuz.

Nasıl mı oluyor? Açıklayalım.

1- Kira geliri olanlar, bu gelirlerini beyan edip gelir vergisi ödemek zorundalar.

2- Beyannamede bildirilen kira gelirlerinden, "Gerçek gider" yöntemi seçilmek suretiyle, aşağıdaki indirimler yapılabiliyor.

a) Konut kredisi nedeniyle ödenen faizlerin tamamı indirilebiliyor (Gelir Vergisi Kanunu Md. 74/4). Borçların faizlerini, sadece konut kirası elde edenler değil, işyeri kirası elde edenler de indirebiliyor.

b) Kiraya verilen bir adet konutun satın alma bedelinin yüzde 5'i, beş yıl süre ile kira gelirinden indirilebiliyor (GVK Md. 74/4).

c) Kendisi kirada oturuyorsa, aldığı kiralardan ödediği konut kirasını da indirebiliyor (GVK Md. 74/9).

d) Ayrıca kiraya verilen evlerin; onarım ve sigorta giderleri, amortismanları, emlak vergisi, kiraya verilen gayrimenkul için bir sözleşmeye, kanuna ya da mahkeme kararına istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar da kira gelirlerinden indirilebiliyor (GVK Md.74).

Olayı bir örnekle açıklayalım:

Remzi Bey, banka kredisi kullanmak suretiyle, bir ev almış ve kiraya vermiştir. Yıllık kira geliri: 60 bin TL, Ödediği yıllık banka faizi: 35 bin TL, Evin satın alma bedelinin yüzde 5'i de 30 bin TL'dir.

Bu durumda Remzi Bey, aldığı 60 bin TL kiradan, ödediği faiz ile evin satın alma bedelinin yüzde 5'i toplamı olan 65 bin TL'yi düştüğünde, gideri gelirinden fazla olduğu için 1 TL dahi vergi ödemeyecek.

Konuyu basit bir şekilde açıklayabilmek için, ayrıntılı örnek vermeyip; banka kredi faizi ödeyen ve yeni ev alan birini örnek verdik. Yukarıda sıralanan diğer giderlerin de kira gelirinden indirilebileceği kuşkusuz.

Konut Kirasında İstisna

Konut kira gelirlerinde bir de "istisna" var.

Konut kira geliri elde edenler, bir takvim yılı içinde (yani 1 Ocak 31 Aralık döneminde) elde edilen hasılatın, 1 Ocak 2009'dan itibaren 2 bin 600 TL'sini gelir vergisinden müstesna tutabiliyor. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranı civarında artırılıyor.

Ancak, gerçek gider yönteminin seçildiği durumlarda, gerçek giderlerin vergiden istisna edilen 2 bin 600 TL'lik tutara isabet eden kısmı indirilemiyor. Yani istisnadan 2 bin 600 TL değil de örneğin 1200 TL olarak yararlanılmış oluyor.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar, bu istisnadan yararlanamıyorlar. Aynı şekilde, 2.600 TL'nin üzerindeki konut kira gelirini beyan etmeyenler veya eksik beyan edenlerde bu istisna uygulanmıyor.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr / Şükrü Kızılot

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat