Bizden Haberler

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi sisteminde önceki uygulamalara paralel şekilde kira geliri sağlanan konut...

Bizden Haberler

Ne Kadar Pay O Kadar Vergi

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi sisteminde önceki uygulamalara paralel şekilde kira geliri sağlanan konut eğer hisseliyse hisse sahipleri payları oranında vergi ödüyor.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi sisteminin kolaylıklarından birisi de hisseli konutlar için geçerli. Sistemde gelirinizi hesaplarken gelir elde ettiğiniz konutun tamamının mı yoksa bir kısmının mı size ait olduğu soruluyor. Eğer evin tamamı sizinse yüzde 100 bölümüne dokunmuyorsunuz. Eğer değilse hisse payınız neyse onu yazıyorsunuz ve sistem payınıza düşen vergiyi otomatik hesaplıyor. Bu da payınıza düşen gelire orantılı bir vergi oluyor.

Örneğin, 2 kişi bir gayrimenkul üzerinde eşit oranda hisseye sahipse, kişi başına hisse oranı yüzde 50 olarak girilecek. Her bir ortak gelirinden istisna tutarı olan 2.800 lirayı düşüp vergisini hesaplayacak. Diğer taraftan gay ri men ku lün, sahibi dışında üçüncü kişiler tarafından kiraya verilmesi halinde kiraya verenlerin sayısı birden fazla elde mı 50 ise her bir kişinin kira geliri üzerinde sahip olunan hisseyi ifade eder. Örneğin: Ahmet Bey'e ait gayrimenkul, üçüncü kişiler olan Mehmet Bey ve Osman Bey tarafından kiraya verilmiş, kira geliri üzerinde eşit hisseye sahipler. Bu durumda hisse bölümüne hisse oranı yüzde 50 olarak girilecek. Eğer istisna ve giderleri düş tük ten sonra herhangi bir geliriniz kalmıyor ve eksiye dü şü yor sa nız zarar yazıyorsunuz.

Zarar Varsa Gelecek Yıllarda İndirin

Geçmiş yıllarda beyan ettiğiniz kira geliri beyannamelerinizde varsa "Zarar" bölümünde yer alan tutar yazılacak. Kira gelirinin tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, 5 yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilir. Bu durumun iki istisnası var:

1- Ödediğiniz kira zarar sayılmaz Ev sahipleri kira ile oturdukları evin kirasını gelirinden indirdiğinde bir zarar doğarsa gelecek yıllardaki kira vergisinden indiremez.

2- Alım bedeli de zarar olmaz 2 İndirim konusu yapılan alım bedelinin % 5'i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

Payınıza Düşen Stopajı İndirin

* Yüzde 75 hisse sahibisiniz.
* Yıllık kira geliri 10.000 TL
* Vergi değeri 200.000 TL
* Yıl içinde yapılan vergi kesintisi (stopaj) 900 TL ise:
* Hissenize isabet eden kira geliri: 10.000 TL X 75/100 = 7.500 TL
* Hissenize isabet eden vergi değeri: 200.000 TL X 75/100 = 150.000 TL
* Hissenize isabet eden vergi kesintisi (stopaj): 900 TL X 75/100 = 675 TL olarak bilgiler girilecektir.
* Yıllık gelirden kaynaklı vergi matrahı: 7.500 TL 675 TL = 6.825 TL

Hem Konut Hem İşyeriyse Ne Olacak?

İşyerleri kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda. Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapıyorlar. İşyerinin sahibi bunu beyannamede yazacak ve gelirden düşülecek. Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.

Bağışlar Da Gelirden İndirilebilecek

Giderler haricinde yaptığınız bağış ve yardımları da gelirinizden düşüp daha az vergi ödeyebilirsiniz. Başta eğitim ve sağlık alanında yaptığınız yardımlar var. Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi dolayısıyla yapılan harcamalar, kamu yararına çalışan der nek ler ve vakıflara yapılan bağışlar yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini aş ma mak kaydıyla in di rim konusu olabiliyor.

Bireysel Emeklilik Ödemeleri Ne Olacak?

Bireysel emeklilik ödemeleri ne olacak? Yıllık beyanname veren mükellefler, vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödedikleri kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait katkı payının beyan edilen gelirin yüzde 10'una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapabiliyor. İndirilecek prim, aidat ve katkı paylarının toplamı, 9.801 lirayı aşmamalı. Katkı paylarını aynı dönemde elde edilen ücret gelirlerinden indirmişseniz ayrıca kira vergisinden indiremezsiniz.

Kaynak: www.haberturk.com / Rahim Ak

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat