Bizden Haberler

Antalya'daki bir şirket tarafından Türkiye'nin sekiz bölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, Türk insanının...

Bizden Haberler

Türk İnsanının Konut Tercihi Araştırıldı

Antalya'daki bir şirket tarafından Türkiye'nin sekiz bölgesinde gerçekleştirilen araştırmada, Türk insanının ikinci konut olarak yaylada veya deniz kenarında, müstakil ve en az 100 metrekare ev istediği belirlendi.

Antalya'da, inşaat teknolojileri üzerine kurulu bulunan ADO Grup tarafından, Türkiye'de kentsel alanlarda yaşayanların mevcut konut durumu ve sahip olmayı istedikleri yeni konutlardaki tercihlerine ilişkin, Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karedeniz, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Orta Anadolu'da 20 yaş üzerindeki 4 bin 424 kişi ile görüşülerek, "sosyal doku araştırması" yaptırıldı.

Yaş, gelir, meslek ve aile birey sayısı gibi demografik unsurlar açısından ayrıntılı değerlendirmenin yapıldığı araştırmada, katılımcıların, halen oturdukları konut ile oturmayı tercih edecekleri konutun nitelikleri ortaya çıktı.

Hemen hemen her meslek grubundan ve gelir düzeyinden insanların katıldığı araştırmaya göre, Türkiye'nin kentlerinde nüfusun yüzde 81'i halen site içi ya da dışı apartmanlarda oturuyor. Bu insanlardan yeni ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi en az 100 metrekare ve en az 3 oda bir salonlu ev olurken, apartmanda yaşayanların yüzde 48'i müstakil evde yaşamak istediğini belirtiyor. Apartmanda yaşamını sürdürmek isteyenlerin oranı ise yüzde 38'e geriliyor.

Türkiye'de ikinci konuta sahip olanların genel nüfusa oranının yüzde 14 dolayında olduğu vurgulanan açıklamada, ikinci konuta sahip olanların genellikle orta yaş üzerinde olduğu görülüyor. İkinci konut isteyenlerin yüzde 44'ü yaylayı, yüzde 34'ü deniz kenarını işaret ederken, gençlerin genellikle tercihi deniz kenarı. Yaş ilerledikçe yaylayı tercih etme oranı artıyor.

Araştırmada, Batı Akdeniz illerinin özlemleri de ortaya çıkarken, Antalya'daki insanların yüzde 40'ı yaylada, yüzde 29'u deniz kenarında ikinci konuta sahip olmak istiyor. Isparta'da bu ikisi eşitlenirken, Burdur'da deniz kenarı isteği yaylayı geçiyor.

Antalyalıların yüzde 3'ü ikinci konutlarının şehir merkezinde olmasını tercih ederken, büyük bölümü kent dışını tercih ediyor.

Kaynak: http://emlak.sabah.com.tr , 19.10.2009

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat