Bizden Haberler

Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Realistexpo'da ziyaretçilerle yapılan ankete göre, Türk tüketicisi yatırım...

Bizden Haberler

Yatırım Değil, Oturmak İçin Konut Alıyoruz

Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Realistexpo'da ziyaretçilerle yapılan ankete göre, Türk tüketicisi yatırım değil, ikamet amacıyla konut alıyor. Konut seçimi lokasyona göre yapılırken, en çok Avrupa yakası tercih ediliyor.

27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen Realistexpo'da, ziyaretçilerle yüz yüze yapılan anket, tüketicilerin konut alımı tercihleri konusunda ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Türk tüketicisi bilinenin aksine konutta fiyattan çok lokasyona önem veriyor. Deprem konusunda yaşanan tecrübeler sağlamlık faktörünü ikinci sıraya çıkarırken, fiyat ise üçüncü sırada yer alıyor.

Farklı gelir gruplarına mensup 457 ziyaretçiyle yüz yüze yapılan ankette, tüketicilerin emlak alma kararında etkili olan faktörler, konut alımında en fazla tercih edilen bölgeler, konut alma niyetlerine ilişkin sorular yöneltildi. İlginç sonuçların yer aldığı ankette tüketici eğilimleri ortaya çıktı.

Lokasyon, En Önemli Kriter

"Ev alırken nelere dikkat ediyorsunuz" sorusuna, ankete katılan ziyaretçilerin yüzde 24'ü "lokasyon" cevabını verirken, bunu yüzde 21 oranıyla "sağlamlık" ve yüzde 20 oranıyla "fiyat" takip etti. Anket sonuçlarına göre, tüketiciler için belirleyici diğer özellikler arasında sosyal alanlar, kullanışlılık, malzeme kalitesi, genişlik ve çevre düzenlemesi gibi faktörler yer alıyor.

Ankete katılanların yüzde 55'i sessiz bir çevrede yaşamayı istediklerini belirtirken, yüzde 45 oranındaki katılımcının tercihi de şehir içi. Ziyaretçilerin yüzde 53'ü apartman dairesini, yüzde 34'ü villa tarzındaki müstakil konutları, yüzde 13'ü ise rezidanslardan konut almak istediklerini dile getirdi. Konut almak istenilen bölge sorusuna büyük ölçüde İstanbul Avrupa yakası olarak yanıt verilirken, katılımcıların gözde semtleri Beylikdüzü, Bahçeşehir, Ataşehir ve Büyükçekmece oldu.

Ortalama Fiyat 213 Bin TL

Fuar ziyaretçilerinin yüzde 62'si konut almayı planladığını belirtirken, "bir yıl içinde konut almayı planlıyorum" diyenlerin oranı yüzde 65 olarak ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, her 5 ziyaretçiden 4'ü önümüzdeki iki yıl içerisinde konut edinmeyi planlıyor. "Hangi amaçla konut alıyorsunuz" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 72'si "ikamet" yanıtını verdi.

Anketin bir diğer çarpıcı sonucu ise, gelir seviyesi ile alınmak istenen konut arasında güçlü bir ilişkinin olmaması. Gelir seviyesinin konut fiyatını belirleyen öncelikli etken olmamasıyla beraber ziyaretçilerin ortalama 213 bin TL'lik konut almayı planladıkları ortaya çıktı. Düşünülen konut fiyatları 50 bin ile 500 bin TL arasındaki bir marjda dağılıyor. Fuara katılan her 3 ziyaretçiden birinin almayı düşündüğü konut 150 bin TL ve altında oldu. Her 4 ziyaretçiden biri ise 250 bin TL'den pahalı evleri almak istemediğini belirtti.

Türk Tüketicilerinin Konuttaki Tercihleri:

%24: Ev alırken lokasyona dikkat ediyor.

%21: Konutun sağlamlığına bakıyor.

%20: Konutun fiyatıyla ilgileniyor.

%55: Konutun sessiz bir çevrede olmasını istiyor.

%45: Şehir içini tercih ediyor.

%53: Apartman dairesi satın almak istiyor.

%34: Villa tarzı müstakil konutları tercih ediyor.

%13: Rezidans sahibi olmak istiyor.

%72: İkamet amacıyla konut alıyor.

Kaynak: Konut Dergisi Ocak-Şubat 2008 sayısı sayfa: 20

Konut kredisi Mortgage Uzmanı Garanti'den alınır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat